عمليات اجراي آسفالت معابر سطح شهر ديهوك توسط شهرداري از محل اعتبارات سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور